Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
Ensenyament Usoc
Seguretat Privada USOC
Formació
Solidaritat Sotermun
Confederación USO
Confederació Europea de Sindicats
Confederació Sindical Internacional
USO-ASISA
NOVETATS
USOC davant les eleccions al Parlament de Catalunya: Propostes Sindicals

Text íntegre tramès als candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya el 16-N

Propostes sindicals de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) davant les eleccions al Parlament de Catalunya el 16 de novembre de 2003.

 

 

  La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) com a tercera força sindical catalana vol fer pública la reflexió que a l'entorn de la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya han efectuat els seus òrgans de direcció sindical i política.

 

  El resultat de les aportacions de la discussió s'han estructurat en 4 eixos que es sintetitzen en el present document.

 

è Responsabilitat col·lectiva:

 

  USOC fa una crida al conjunt de la societat catalana a la participació democràtica en el procés de elecció dels nostres representants polítics al Parlament de Catalunya en la convocatòria del proper 16 de novembre de 2003. Considerem que el sistema parlamentari ens permet canalitzar bona part del nostre capital polític fruit de les nostres reivindicacions individuals i col·lectives a través de les urnes i, per tant, és la nostra responsabilitat fer-ne un bon ús.

 

USOC insta als partits polítics catalans a concretar els compromisos electorals amb els ciutadans i ciutadanes d'arreu de Catalunya com un exercici de responsabilitat. En aquest sentit, creiem convenient establir mecanismes institucionals de seguiment dels compromisos electorals de les diferents formacions polítiques amb especial atenció a les que obtinguin responsabilitats de govern a partir de les properes eleccions.

 

 

è Preocupació per les persones:

 

La Unió Sindical Obrera centra les seves demandes socials en les persones, des d'una perspectiva sindical la nostra preocupació es concreta en dues grans assignatures pendents a Catalunya: La precarietat en l'ocupació i la sinistralitat laboral.

 

 

- Precarietat laboral

 

En el primer cas, la precarietat bé donada en bona mesura per la contractació temporal que és necessari que es reguli a través de la negociació col·lectiva establint límits i potenciant la contractació indefinida. El proper govern de Catalunya haurà d'entendre i fer entendre als empresaris que la competitivitat de les empreses no augmenta amb plantilles majoritàriament eventuals i amb contractació precària o subcontractada. La major descentralització productiva s'està imposant amb efectes molt negatius sobre la qualitat, la retribució i la capacitat de resposta sindical dels treballadors de l'empresa principal com les subcontractades.

 

USOC proposa: Limitar la contractació temporal i potenciar la contractació indefinida com a mesura de millora de la qualitat de l'ocupació i la competitivitat empresarial.

 

- Habitatge Assequible

 

La precarietat del treball es tradueix en una inestabilitat econòmica, especialment per als joves catalans i catalanes que cerquen el seu primer habitatge. Els preus desorbitats de la vivenda ens obliguen a situar aquest tema a l'agenda política i sindical com una de les prioritats estratègiques de la propera legislatura.

 

 

USOC proposa: Prioritzar la construcció d'habitatge protegit de qualitat com a mesura per garantir l'accés dels joves a un habitatge digne. Estudiar noves fórmules de promoció d'habitatge com la promoció del lloguer.

 

- Renda Mínima del Treball

 

En matèria econòmica, caldrà garantir una renda mínima per a tots els treballadors i treballadores per tal d'evitar situacions de greu precarietat que poden derivar en la aparició de sectors socials marginats. En aquest sentit, proposem l'establiment d'una renda mínima del treball situada en 600 euros mensuals per a garantir la subsistència digne.

 

USOC proposa: L'establiment d'una renda mínima del treball situada en els 600 euros mensuals per tal de garantir la subsistència digne de tots els treballadors i treballadores de Catalunya.

 

 

- Sinistralitat

 

Catalunya és una de les regions europees amb una major taxa de sinistralitat laboral. Des de la negociació col·lectiva hem de aconseguir una major conscienciació de les parts implicades, empreses, administracions i treballadors per tal d'assolir un ambient laboral més sa i participatiu.

El nous diputats i diputades al Parlament haurien de situar aquesta qüestió com a element central dels seus treballs en matèria sociolaboral a partir de les eines de que disposem en l'actualitat, en especial, la llei de prevenció de riscos. Cal un compromís seriós de dotació de recursos materials i humans per a la inspecció de treball, la formació específica en matèria de prevenció per a delegats, empresaris i treballadors. A més de cercar compromisos de les diferents patronals per a la realització d'estudis tècnics i la realització de les posteriors inversions necessàries.

 

USOC proposa: El nou govern de la Generalitat destini els recursos humans i tècnics necessaris per a l'aplicació real de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos; la formació de treballadors i empresaris i les inversions per dotar a les empreses catalanes d'infrastructures i sistemes de producció segurs.

 

 

è Nou Model de Relacions Laborals:

 

En els darrers temps la conjuntura econòmica catalana ha propiciat una oberta reflexió sobre el model productiu i laboral del nostre país; un debat promogut en bona part pels treballadors i els seus representants a partir dels processos de deslocalització de diverses empreses multinacionals, que enguany han anunciat tancaments o expedients de regulació d'ocupació a diferents sectors i territoris de Catalunya. No és un fenomen nou però sí la seva magnitud que ens obliga tots plegats a reflexionar com a país i cercar compromisos conjunts per establir mesures globals per pal·liar la marxa d'aquestes indústries a d'altres territoris. La convocatòria electoral del 16-N hauria de propiciar aquest debat amb les propostes programàtiques dels partits polítics per tal de poder dissenyar polítiques concretes i consensuades amb els agents socials a partir del 2004.

 

USOC proposa: La necessitat d'articular un model propi de relacions laborals català participatiu que doni respostes, des de la nostra realitat a la complexitat de reptes locals, nacionals, i internacionals que té i tindrà la nostra economia.

 

 

El nou model de relacions laborals haurà de procurar donar respostes especifiques, sectorials i/o territorials, alhora que afronta reptes globals., USOC entenem que caldrà procurar sistemes de participació dels diferents agents socials a partir del model que ja estableix l'actual Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a les Taules Locals d'Ocupació que preveuen la participació de tots aquells actors socials representatius en una realitat concreta.

 

USOC proposa: La participació dels agents socials representatius sectorial o territorialment en els diferents espais de negociació per tal de garantir una millor representació dels treballadors i treballadores sense perjudici de les representacions  globals

 

è Visió de futur: Formació i Innovació.

 

Les propostes programàtiques de les diferents formacions polítiques que participaran a les eleccions al Parlament han de incorporar necessàriament propostes de futur en matèria sociolaboral a partir de les següents prioritats:

 

Un nou model de formació contínua per Catalunya. A partir del debat obert per la transferència de les competències en aquesta matèria a la Generalitat de Catalunya, USOC creiem que és necessària una formació professional continua més propera a la realitat de les empreses i, per tant, cal que sigui l'administració de la Generalitat qui tingui competències plenes en aquesta matèria.

 

USOC proposa: Que la Generalitat executi les seves competències en matèria de formació continua i desenvolupi un model pactat amb els agents socials que respongui a les necessitats sectorials i implementi la formació continua a les petites i mitjanes empreses a traves dels agents socials.

 

La manca de inversió en I+D és una de les constants més preocupants per la capacitat de creixement i de competitivitat de la nostra economia a curt i mig termini. El nou espai europeu de l'Europa de 25 a més de la competència d'altres economies en el marc d'un mercat globalitzat obre tot un seguit d'incògnites per la nostre economia. USOC proposa el foment de la inversió i el desenvolupament tecnològic a través de la promoció de polítiques concretes en aquesta matèria i la dotació de les infrastructures necessàries.

 

USOC proposa: Que la inversió de I+D i els recursos tècnics, infrastructurals, humans i de formació que se'n deriven sigui una prioritat estratègica del nou executiu de Catalunya.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 200331/10/2003

Untitled Document <<Tornar