Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
Ensenyament Usoc
Seguretat Privada USOC
Formació
Solidaritat Sotermun
Confederación USO
Confederació Europea de Sindicats
Confederació Sindical Internacional
USO-ASISA
NOVETATS
Text íntegre acord d'esquerres a la Generalitat

Document de l'acord tripartit pel govern de la Generalitat signat el 14.12.03

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

14 de desembre de 2003

A les eleccions al Parlament del passat 16 de novembre, els catalans i les catalanes van donar

a les forces catalanistes i progressistes una àmplia majoria per governar Catalunya.

Aquesta majoria d'esquerres suposa una oportunitat històrica d'obrir una nova etapa que ens ha

de permetre avançar en la construcció d'un país de ciutadans i ciutadanes lliures, que gaudeixin

del benestar social, les oportunitats i les llibertats democràtiques i nacionals més plenes.

Una nova etapa que, en definitiva, ha de servir per fer realitat un futur millor per a tots els

ciutadans i ciutadanes.

Les forces polítiques que subscriuen el pacte per a un govern catalanista i progressista

CONSTATEN LA SEVA VOLUNTAT COINCIDENT DE GOVERNAR PER

- promoure la construcció a Catalunya d'una societat democràtica avançada, on es

respectin plenament els principis de la igualtat entre ciutadans, el control efectiu sobre

els poders públics, la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques, els

principis de proximitat, subsidiarietat i col·laboració lleial entre institucions de

qualsevol nivell de govern i l'eliminació de tota forma de corrupció pública;

- avançar en l'expressió plena de la nació catalana, entesa com a comunitat de

ciutadans i ciutadanes que -sense excepció- estan dotats dels mateixos drets i són

responsables dels seus deures;

- assegurar que les oportunitats arriben a tota la ciutadania i a tots els territoris del país,

per garantir la cohesió social i territorial;

- impulsar la prosperitat dels catalans i catalanes, amb una estratègia econòmica de

país basada en l'educació, la innovació i un model d'infrastructures coherent amb el

país.

Emparades en aquesta voluntat comuna, les forces que subscriuen el pacte han convingut a

adoptar les mesures de govern que s'inclouen en el present document i que s'articulen al

voltant de quatre objectius:

MÉS I MILLOR AUTOGOVERN. MÉS QUALITAT DEMOCRÀTICA

UN NOU IMPULS ECONÒMIC PER A CATALUNYA

CATALUNYA, UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA

UNA NOVA POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3

MÉS I MILLOR AUTOGOVERN.

MÉS QUALITAT DEMOCRÀTICA

I.- L'APROFUNDIMENT DE L'AUTOGOVERN I L'ELABORACIÓ D'UN NOU ESTATUT

1.- Acord Nacional sobre l'Autogovern i el finançament.

1.1.- Procediment.

El govern impulsarà de manera immediata un Acord Nacional sobre l'Autogovern i el

finançament que incorpori totes les forces polítiques del país en la preparació de les accions

necessàries per ampliar l'abast de l'autogovern, elaborar un nou Estatut i adoptar un nou

sistema de finançament.

Basant-se en aquest acord, el govern -en col·laboració amb altres institucions i entitats-

engegarà un procés de sensibilització i compromís cívic, per tal d'explicar les raons que

fonamenten la millora de l'autogovern i l'adopció d'un nou Estatut.

Al Parlament, es constituirà la ponència conjunta de tots els grups, encarregada d'elaborar el

projecte de nou Estatut i la resta de les proposicions de llei que han de conduir a l'objectiu

esmentat. La ponència obrirà un procés de consulta amb entitats socials, econòmiques,

culturals i altres representacions de la societat civil.

En la tramitació parlamentària, les forces polítiques que subscriuen aquest pacte de govern

s'esforçaran per tal que l'aprovació final dels textos elaborats compti en la Cambra catalana

amb el vot favorable del nombre més ampli possible de diputats i diputades, com a expressió

de l'Acord Nacional que el fonamenta.

Les forces polítiques que subscriuen el pacte de govern es comprometen a convidar els

Ajuntaments, altres ens locals i entitats públiques i privades a expressar la seva implicació i

presa de posició en la proposta parlamentària.

El projecte de nou Estatut aprovat pel Parlament serà tramès a les Corts Generals abans de la

primavera de l'any 2005 i el seu procés d'elaboració culminarà amb la convocatòria del

referéndum preceptiu.

Durant tot aquest procés, les forces polítiques que subscriuen aquest pacte de govern es

comprometen -en el marc de l'Acord Nacional sobre l'Autogovern- a impulsar totes les vies

d'explicació, diàleg i recerca d'acord amb les forces polítiques de l'Estat i amb el conjunt de la

seva societat civil.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 4

1.2.- Actuacions en cas d'obstaculització o bloqueig del procés.

En cas de dilació indeguda en la tramitació, no presa en consideració, impugnació o

inadequació substantiva del resultat final respecte a la proposta aprovada al Parlament de

Catalunya que representin una obstaculització o bloqueig del procés, la ciutadania catalana serà

cridada a pronunciar-se, mitjançant el procediment de consulta general que s'estimi més adient

en aquella circumstància, sobre la seva adhesió al text estatutari aprovat pel Parlament.

En tot cas, el Govern i les forces polítiques incorporades a l'Acord Nacional, emprendran totes

les iniciatives jurisdiccionals, legislatives i polítiques que condueixin a fer respectar la voluntat

expressada pel Parlament de Catalunya.

2.- Contingut.

2.1. La consideració constitucional de la Generalitat com a Estat.

La consideració constitucional de la Generalitat com a Estat no ha tingut una traducció suficient

en la composició, competències i distribució de les institucions comunes de l'Estat. La legislació

postconstitucional no es correspon amb els principis inspiradors del pacte originari de 1978: el

principi que converteix en Estat les institucions d'autogovern de les nacionalitats i regions, el

principi de la plurinacionalitat d'Espanya i el principi d'autonomia que ha d'informar l'exercici de

competències estatals i la configuració de les seves institucions. Per això, es fa necessari

rectificar algunes disposicions legals i avançar en el desplegament d'altres possibilitats no

considerades fins ara, que s'especifiquen tot seguit. En aquest sentit, les forces polítiques que

subscriuen el pacte promouran que el Parlament faci ús del seu dret d'iniciativa legislativa

davant de les Corts en aquells casos en què sigui necessari. A tal fi, es proposen:

- Promoure la intervenció de la Generalitat en la designació dels membres d'institucions

generals de l'Estat (Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Tribunal de

Comptes, Consell Econòmic i Social)

- Establir la participació de la Generalitat en els tràmits previs a la designació dels membres

d'organismes, agències i empreses estatals, les intervencions dels quals afecten tot el territori

espanyol (Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Comissió del Sistema

Elèctric Nacional, Comissió del Mercat de Telecomunicacions, Agència de Protecció de

Dades, Consell de RTVE, etc.) i promoure que les seus dels organismes esmentats en aquest

apartat i l'anterior siguin distribuïdes per tot el territori de l'Estat.

- Proposar la revisió de les competències, composició i elecció del Senat, per convertir-lo en

cambra de representació efectiva de les CCAA i de la seva participació en la formació de la

voluntat estatal, i com a expressió del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de

l'Estat.

- Proposar la reforma normativa necessària per a agilitzar l'exercici de la iniciativa legislativa

per part de les CCAA davant les Corts Generals.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 5

- Reformar la legislació sobre administració de justícia per adaptar la seva estructura a la

naturalesa composta de l'Estat, atribuir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les

funcions de Tribunal de Cassació per resoldre en darrera instància els recursos judicials

iniciats en el territori de la seva jurisdicció, assegurar la intervenció de la Generalitat en la

fixació de la planta i demarcació judicial i integrar el seu personal no judicial en la funció

pública catalana; i instituir la justícia municipal als grans nuclis urbans i la Fiscalia General de

Catalunya.

- Impulsar les reformes legals que facilitin els mecanismes de col·laboració entre les

institucions estatals i la Generalitat, i entre la Generalitat i les altres CCAA, especialment pel

que fa a l'establiment de convenis i acords intercomunitaris i d'òrgans permanents de

col·laboració interterritorial.

- Regular l'estatut del President de la Generalitat com a representant ordinari de l'Estat a

Catalunya, modificant la LOFAGE i altres disposicions en la matèria.

- Impulsar la transferència de les funcions executives de l'Estat en el territori de Catalunya a la

Generalitat, per convertir-la progressivament en única administració responsable de les

competències autonòmiques i estatals, mitjançant les previsions del art. 150 de la CE i la

modificació necessària de la LOFAGE.

Pel que fa al reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat i dels seus aspectes

simbòlics i culturals, les parts adoptaran les iniciatives legislatives i polítiques necessàries per

tal de:

- Incorporar al currículum estatal en tots els nivells de l'ensenyament obligatori les matèries que

expressen la diversitat cultural i lingüística.

- Prendre les iniciatives polítiques i legals que portin al reconeixement de la realitat

plurilingüística de l'Estat en la seva denominació oficial, en els registres públics, l'emissió de

moneda i segells, el DNI i el passaport i l'etiquetatge de productes

- Promoure la declaració del català i de la resta de llengües de l'Estat com a llengües cooficials

en tot els seu territori i la seva declaració com a llengües oficials de la UE.

- Impulsar per via legislativa i política la creació d'un Consell de les Cultures, encarregat de dur

a terme les funcions previstes en l'art. 149.2 CE, i al qual s'aniran transferint aquestes

funcions per part del govern de l'Estat

- Establir el requisit d'utilització de les diverses llengües cooficials en les condicions de les

concessions administratives per a la comunicació audiovisual

- Fomentar per part de la Generalitat l'activitat cultural en les llengües reconegudes a l'EAC.

- Promoure la presència internacional de les seleccions esportives de Catalunya.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 6

2.2.- Redefinició de l'àmbit competencial de la Generalitat.

L'aprofundiment de l'autogovern haurà de ser garantit per un desenvolupament federal del pacte

constitucional i estatutari, que ha d'articular adequadament l'Espanya plural i el reconeixement

de Catalunya com a nació. Mitjançant aquest desenvolupament federal, es crearan espais més

amplis de participació democràtica per compartir projectes col·lectius que neixen de l'autonomia

individual i de la de les ciutats, regions i nacionalitats o nacions.

En especial es considera necessari subratllar que la revisió de l'autogovern i l'elaboració del

nou Estatut han d'incorporar:

Respecte al desplegament normatiu de l'Estatut

- Aprovar projectes de llei en matèries de competència reconeguda i no abordada fins ara pel

Parlament de Catalunya: per exemple, ordenació de l'ensenyament, recerca, política familiar,

ordenació del sector industrial o règim electoral

- Activar les previsions estatutàries no posades en marxa en matèria de delegació o gestió de

competències, per exemple, la clàusula subrogatòria en matèria de justícia o de gestió

d'infraestructures d'interès general

- Promoure el desenvolupament i el coneixement del dret públic i del dret civil de Catalunya,

com a instruments de regulació d'una convivència nacional orientada pels valors de l'equitat,

la llibertat, la igualtat, la justícia social i el pluralisme democràtic.

Respecte a l'assumpció de competències executives

- Impulsar la intervenció de la Comissió Mixta per completar els traspassos pendents i, en cas

de desacord en la Comissió Mixta, insistir en el conflicte de competència davant del TC o

atribuint facultats en aquest punt a un Senat reformat. Es recomana impulsar la modificació de

la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, per tal que incorpori un procediment específic per

resoldre les situacions de desacord en aquesta matèria

- Adoptar les iniciatives legislatives i executives necessàries per adequar progressivament

l'administració perifèrica de l'Estat al nivell de competències realment exercides per aquesta

en l'àmbit territorial català i promoure la unificació de l'atenció administrativa al ciutadà a

través dels acords institucionals que corresponguin, per la via de l'art. 150.2 CE i reformant la

Llei Orgànica de Funcionament de l'Administració General de l'Estat (Llei 6/1997)

- Aprovar els projectes de llei d'ordenació territorial, instituint la demarcació de la vegueria com

a àmbit de descentralització de la Generalitat i de cooperació municipal, promovent, quan

s'escaigui, la reforma de la legislació estatal sobre règim local per al reconeixement d'aquesta

demarcació per part de l'Estat

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 7

- Exercir per part de la Generalitat la potestat reglamentària que li pertoca quan es tracti de les

seves competències executives i recórrer als instruments jurisdiccionals adequats quan

aquesta potestat sigui envaïda competencialment pel govern de l'Estat

- Adoptar les iniciatives legislatives i polítiques per tal que la Presidència de la Generalitat

assumeixi el comandament i la coordinació de les forces i cossos de seguretat en tot allò que

afecta la seguretat interna de Catalunya.

Respecte a la recuperació del repartiment competencial potencialment incorporat a la CE

i a l'EAC

- Recuperar -mitjançant l'acord polític, la iniciativa legislativa o l'actuació jurisdiccional

davant del TC- una interpretació no expansiva de les competències estatals en la normativa

bàsica i les lleis orgàniques, així com de les competències transversals (per exemple: cultura,

legislació sobre RTVE, bases del règim local, dret a l'educació, sistema educatiu, comerç

minorista, sanitat, poder judicial, espais naturals)

- Fer ús de la iniciativa legislativa del Parlament davant les Corts per reformar les lleis estatals

quan puguin limitar les potencialitats de l'autogovern, revisant les lleis orgàniques, la

legislació bàsica i altres normes estatals que desborden l'establiment de principis o regles

fonamentals en matèries de competència autonòmica (entre elles, les que afecten el règim

jurídic de les administracions públiques, ports i aeroports, medi ambient, ràdio i televisió,

immigració, seguretat pública o funció pública notarial i registral)

- Instar la modificació de la normativa estatal pertinent pel que fa a la definició dels principis de

territorialitat i interès general i establir convenis amb altres Comunitats Autònomes, quan els

límits de la territorialitat puguin significar un obstacle per a l'adequada prestació de serveis i

funcions de titularitat autonòmica

- Interposar recursos d'inconstitucionalitat en cas de nova legislació estatal restrictiva de la

interpretació de la competència autonòmica

Respecte a l'ampliació de competències estatutàries

- Incorporar al nou Estatut les competències sobrevingudes després de l'aprovació de l'Estatut

de 1979 (policia de trànsit, mitjans de comunicació públics)

- Recórrer a la previsió de l'art. 28 de l'EAC per tal d'impulsar l'aplicació de l'art. 150.1 i 2 CE

en matèria d'ampliació de competències, per exemple, en l'àmbit de la immigració

- Ampliar competències legislatives i/o executives de la Generalitat, entre d'altres, en les

matèries següents:

a) Règim i procediment jurídics, funció pública i contractatació administrativa

b) Administració local

c) Administració de justícia

d) Funció pública notarial i registral

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 8

e) Ordenació econòmica general

f) Finançament i administració tributària. Jocs i apostes.

g) Polítiques socials: sanitat, seguretat social i serveis socials

h) Cultura, esports i mitjans de comunicació

i) Ensenyament, universitats i recerca

j) Mitjans de comunicació, radiotelevisió i telecomunicacions

k) Seguretat pública

Respecte a la resolució de conflictes eventuals en el procés d'adopció d'un nou Estatut

- Promoure una reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que incrementi les

actuals possibilitats d'arbitratge d'aquest Tribunal pel que fa a possibles conflictes sobre la

tramitació de reforma estatutària i d'altres lleis orgàniques de particular transcendència en

matèria d'autogovern

II. REFORÇAMENT DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA DEL SISTEMA POLÍTIC

El sistema polític català demana -després d'un quart de segle de funcionament- una revisió del

seu disseny institucional i una correcció de les causes que provoquen l'allunyament ciutadà de

les institucions i la desconfiança respecte de les seves decisions.

Respecte de la revisió de les institucions de l'autogovern

- Elaborar el projecte de llei sobre eleccions al Parlament de Catalunya, amb garantia de

proporcionalitat, igualtat de vot, equitat de gènere, condicions territorials i representació dels

catalans residents a l'estranger. Aquesta llei contemplarà els aspectes de finançament i

despesa de les forces polítiques.

- Adoptar, en relació amb el punt anterior, la iniciativa legislativa conduent a atorgar a la

Sindicatura de Comptes la potestat de fiscalització dels comptes dels partits i de la seva

despesa efectiva en les campanyes electorals i en el seu funcionament ordinari.

- Reformar la Llei 3/1982, limitant la reelecció indefinida del President de la Generalitat i

establint una durada temporal màxima a l'exercici del càrrec.

- Impulsar la reforma del Reglament del Parlament, per a agilitzar els seus procediments,

incrementar la freqüència de les sessions plenàries, facilitar les seves funcions d'impuls i

control, la participació social i l'expressió del pluralisme polític.

- Incorporar a la reforma del Reglament del Parlament la creació d'una Oficina Pressupostària

destinada a potenciar la capacitat de control parlamentari sobre la gestió pressupostària i

financera de l'Executiu i l'avaluació de les seves polítiques i de la seva producció normativa.

- Reformar la llei 2/1995 d'iniciativa legislativa popular, per facilitar una major participació de la

ciutadania en el procés legislatiu.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 9

- Impulsar les iniciatives necessàries per tal que la Generalitat assumeixi competències en la

realització de referèndums i consultes populars directes i reguli altres formes de participació -

nuclis d'intervenció participativa, consells ciutadans, etc.-, per tal de fomentar-ne l'ús en

l'àmbit local i nacional.

- Reformar les lleis reguladores dels organismes consultius i fiscalitzadors de la Generalitat

(Consell Consultiu, Sindicatura de Comptes, Consell de l'Audiovisual) per tal de facilitar

l'exercici de les seves funcions, mitjançant la dotació adequada de recursos, la revisió de les

seves competències, la definició de la seva responsabilitat política, els procediments de

designació i revocació parlamentària del seus membres i la limitació dels seus mandats.

- Incorporar a les lleis reguladores dels organismes consultius i fiscalitzadors de la Generalitat

la facultat de les organitzacions socials, cíviques i culturals de presentar als grups

parlamentaris candidats a l'elecció dels seus titulars (Consell Consultiu, Síndic de Greuges,

Sindicatura de Comptes, Consell de l'Audiovisual).

- Incorporar a la reforma del Reglament del Parlament el tràmit preceptiu de compareixença

prèvia dels candidats a ocupar determinats càrrecs públics, per tal d'examinar la seva

idoneïtat.

- Reformar les normatives necessàries per eliminar les sessions secretes del Parlament i

d'altres institucions de caràcter representatiu, llevat dels casos que puguin afectar el dret a la

intimitat o a la seguretat.

- Reformar la llei de publicitat institucional i el decret que la desplega per tal de controlar-ne

efectivament l'ús per part de les institucions públiques i evitar-ne la utilització partidista.

- Reformar la llei sobre enquestes i estudis d'opinió per tal de garantir la seva qualitat tècnica,

l'accés i publicitat dels seus resultats i el control parlamentari de la seva execució.

Respecte als criteris sobre la Llei Electoral de Catalunya

- La llei electoral haurà de respectar els principis d'igualtat de vot de tots els electors, de

proporcionalitat entre els vots i els escons obtinguts per cadascuna de les forces polítiques,

una representació equitativa en matèria de gènere i l'expressió de la diversitat territorial de

Catalunya.

- La distribució dels escons parlamentaris es farà entre formacions polítiques que presentin

una llista d'àmbit nacional, mitjançant l'aplicació de la fórmula proporcional del major quocient

i seguint la regla D'Hondt.

- Serà necessari haver obtingut una xifra de sufragis superior al 3 per cent dels vots vàlids

emesos en el conjunt de Catalunya per participar en la distribució d'escons abans esmentada.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 10

- Per tal de respectar la representació de totes les zones del territori de Catalunya els escons

atribuïts a cada formació política seran proveïts de la forma següent:

a) En primer lloc, els escons correspondran als candidats o candidates de cada

formació que hagin estat elegits en cadascun dels districtes d'àmbit territorial que es

determinin.

b) En segon lloc i fins a completar el nombre total d'escons que pertoqui a cada

formació política, els escons pendents de provisió correspondran als candidats inclosos

en la seva llista nacional.

- Per tal de garantir una representació parlamentària sense discriminació de gènere, la llista

nacional que presenti cada formació haurà de comptar amb una representació equitativa de

dones i homes.

- Es constituirà la Junta Electoral de Catalunya que tindrà les competències que la LOREG

atribueix a la Junta Electoral Central pel que fa a les eleccions al Parlament de Catalunya.

- Els efectes electorals concrets d'aquests criteris hauran de ser estudiats en profunditat per la

ponència conjunta que es crei al Parlament per aprovar aquesta llei.

Pel que fa a la regeneració democràtica, la transparència en la gestió pública i la lluita

contra la corrupció

- Reformar la llei 6/1984 de la Sindicatura de Comptes amb l'objectiu d'assegurar-ne la

independència, la professionalitat i l'eficàcia, atribuint-li facultats d'auditoria de gestió i

d'eficiència sobre l'actuació de les administracions públiques.

- En el marc de la modificació legal abans esmentada, crear en el si de la Sindicatura una

Oficina destinada a preservar la transparència i el funcionament ètic del sistema públic,

especialitzada a evitar les pràctiques irregulars en les concessions i contractacions de béns i

serveis del sector públic.

- Aplicara l'administració autonòmica, de forma immediata, els convenis del Consell d'Europa

relatius a la lluita contra la corrupció.

- Informar al Parlament abans d'acabar l'any 2004 sobre tots els afers objecte de procediment

judicial o de petició de creació de comissió parlamentària d'investigació durant la darrera

legislatura, així com de la tramitació de totes les concessions i de les seves pròrrogues

atorgades en els darrers dos anys, mitjançant els procediments i auditories que escaiguin.

- Revisar el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de l'administració i establir l'obligació de

declaració pública del seu patrimoni, interessos i altres activitats professionals i mercantils.

- Establir criteris objectius i procediments transparents en les convocatòries destinades a la

contractació d'obres i serveis, així com a la concessió de subvencions per a entitats i activitats

privades o socials per tal d'evitar el clientel.lisme polític.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 11

- Incorporar a les condicions sobre contractació pública la valoració de la situació de les

empreses concursants en matèria de responsabilitat social, seguretat laboral i respecte al

medi ambient.

- Establir l'accés a través de la xarxa d'Internet, i en tot cas, per fer públics tots els contractes

que estableixin amb proveïdors de béns i de serveis l'administració de la Generalitat i les

societats i fundacions amb participació majoritària de l'administració autonòmica.

- De manera especial, adoptar les mesures legals necessàries per a fer públics i accessibles a

través de la xarxa d'Internet els convenis i operacions urbanístiques en què participin les

administracions catalanes.

- Fer públiques les condicions contractuals i retributives del personal -inclòs l'eventual- al

servei directe de l'Administració de la Generalitat, dels seus organismes vinculats i de les

empreses on aquesta hi té participació majoritària.

Respecte a la gestió dels serveis públics i a la regulació del seu personal

- Desconcentrar l'administració de la Generalitat i descentralitzar la prestació de serveis de la

seva competència en benefici dels ens locals, per tal d'apropar la seva gestió als ciutadans i

als territoris.

- Fomentar la concertació amb altres actors públics, socials i privats per dissenyar i, si s'escau,

gestionar l'aplicació de polítiques públiques.

- Establir processos preceptius i periòdics d'avaluació dels serveis de l'administració, dels

organismes autònoms, agències i empreses públiques.

- Aprovar i publicar els criteris que han d'orientar les diverses formes de gestió dels serveis i la

seva eventual externalització, establint contractes-programa i sistemes de control per resultats

amb les agències, empreses públiques, organismes i entitats concertades.

- Aprovar una Carta dels ciutadans que estableixi els principis bàsics que hauran de regir les

relacions de les administracions amb els ciutadans.

- Potenciar la informació, tramitació i serveis públics via Internet i via telèfon, reforçant l'AOC

(Administració Oberta de Catalunya) com a xarxa en la què els governs locals ocupen una

posició central, i establir acords amb altres administracions per oferir tràmits integrats als

ciutadans.

- Establir l'accés a través del web de les actuacions, documents, informes, contractes i

recursos de l'administració, tot preservant les garanties de confidencialitat i privacitat que la

llei prescriu.

- Definir -d'acord amb el conjunt d'administracions i organismes públics de Catalunya- un

sistema de funció pública catalana que faciliti la gestió de polítiques i programes

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 12

interadministratius, que generi sinergies entre les administracions catalanes i que faciliti la

mobilitat del personal entre les diverses administracions de Catalunya.

- Convocar amb periodicitat regular els concursos i oposicions de personal funcionari, per tal de

reduir l'interinatge, evitar la discrecionalitat i el favoritisme en la provisió provisional de llocs

de treball i reforçar el respecte als principis de mèrit, capacitat i igualtat d'oportunitats.

- Aprovar l'estatut del directiu públic, amb un sistema adequat per a la seva formació, promoció

i reclutament, que es fonamentarà en criteris públics de mèrit i capacitat.

III.- PRESÈNCIA DE LA GENERALITAT EN LA UNIÓ EUROPEA, ORGANISMES

INTERNACIONALS I RELACIONS EXTERIORS

En un món globalitzat, Catalunya és també un actor de fet en moltes relacions socials,

econòmiques, polítiques i culturals, que afecten els drets i els interessos dels ciutadans i les

ciutadanes de Catalunya. De manera especial, cal considerar la presència de la Generalitat en

l'àmbit d'una Europa cada cop més integrada en la UE. El govern reforçarà aquesta participació

i la seva efectivitat, adoptant les mesures següents:

- Ratificar les resolucions i iniciatives legislatives del Parlament de Catalunya per garantir la

participació de la Generalitat i de les altres CCAA en la formació de la voluntat estatal en les

institucions comunitàries.

- Assegurar, igualment, la participació ordinària de la Generalitat i de les altres CCAA en la

representació espanyola davant del Consell Europeu, del COREPER, dels Comitès i dels

Grups de Treball del Consell i d'altres òrgans auxiliars quan tractin de matèries de

competència autonòmica

- Exercir per delegació estatal la representació espanyola en les institucions de la UE, quan es

tractin matèries de competència autonòmica, d'acord amb l'art. 203 del Tractat de la Unió.

- Assumir de forma plena per part de la Generalitat l'execució del dret comunitari -és a dir, la

seva transposició al dret intern- en l'àmbit de les seves competències, tal com estableix l'art.

27.3 EAC

- Ampliar i assegurar la intervenció de la Generalitat i de la resta de CCAA en les actuacions de

l'Estat davant del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees quan es tracti de la

defensa de les competències i interessos autonòmics, tal com es produeix en altres Estats

compostos

- Facilitar la participació de les CCAA en les relacions de l'Estat amb el Consell d'Europa i els

seus òrgans i, en especial, promoure la cooperació entre el Parlament de Catalunya i

l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 13

- Incorporar una representació de la Generalitat en la delegació estatal en organismes

internacionals quan es tractin matèries de la seva competència

- Promoure la presència de la Generalitat en organismes que accepten la participació d'entitats

subestatals i tenen objectius relacionats amb competències autonòmiques (per exemple,

UNESCO, Organització Mundial del Turisme, etc.)

- Participar en la negociació de tractats internacionals sobre matèries d'interès autonòmic.

- Establir acords internacionals amb altres entitats polítiques sobre matèries de competència de

la Generalitat, especialment pel que fa a la col·laboració transfronterera

- Impulsar la participació de la Generalitat en els fòrums i organitzacions internacionals, on hi

hagi presència d'entitats polítiques subestatals i facilitar la seva adhesió als acords i tractats

que contribueixin a la consecució d'un món més just i solidari

- Establir la cooperació permanent amb les institucions representatives de la comunitat

lingüística catalana en matèria econòmica, cultural i de serveis en el marc de la UE

- Promoure la coordinació de polítiques econòmiques, socials i culturals en el conjunt dels

territoris del denominat "arc mediterrani" en el marc de la UE, avançant vers la construcció

d'Euroregió Pirineus-Mediterrània

- Revisar les lleis estatals que transposen directrius o executen reglaments comunitaris a partir

de competències bàsiques per fer efectiu allò que estableix l'art. 27.3 EAC, en matèria de

tractats i convenis internacionals

- Fer ús de l'article 27.4 EAC i, en el seu cas, reformar-lo per ampliar les seves possibilitats en

matèria d'acords i tractats de contingut acadèmic, lingüístic i cultural

- Establir una oficina de relacions del Parlament de Catalunya amb el Consell d'Europa

- Establir agències públiques de representació institucional de la Generalitat allà on ho

aconsellin circumstàncies de caràcter polític, econòmic, cultural o d'altre mena.

IV.- COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I ELS GOVERNS LOCALS

La importància del govern local en la Catalunya actual i la seva tradició municipalista obliguen a

fixar unes bases sòlides de col·laboració entre la Generalitat i els ens locals en benefici dels

ciutadans, de la protecció dels seus drets i de la satisfacció de les seves necessitats. Per

aquesta raó, és objectiu del Govern adoptar les mesures que acabin amb anys de malfiança,

facilitin una col·laboració lleial entre nivells de govern, millorin l'eficàcia i l'eficiència de les seves

actuacions i portin al reconeixement ciutadà del paper positiu que tenen totes les

administracions.

ACORD PER A UN GOVERN CATALANISTA I D'ESQUERRES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 14

El nou Govern fomentarà polítiques de concertació entre la Generalitat i les diferents institucions

d'àmbit local: ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres organismes supramunicipals.

Cal posar fi a l'enfrontament entre les xarxes institucionals i d'equipaments paral·leles,

inaugurant una política de col·laboració i concentració dels recursos pressupostaris disponibles i

implantant una gestió eficient i professional; ben especialment en sectors essencials com els de

la cultura, benestar social, ensenyament i medi ambient.

Per fer efectiu aquest programa de govern és urgent dur a terme la reforma de l'organització13/12/2003


Untitled Document <<Tornar