Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
Ensenyament Usoc
Seguretat Privada USOC
Formació
Solidaritat Sotermun
Confederación USO
Confederació Europea de Sindicats
Confederació Sindical Internacional
USO-ASISA
NOVETATS
Propostes USOC al Nou Estatut de Catalunya

Text íntegre de les propostes presentades per la USOC al Parlament de Catalunya, en la ponència redactora del nou Estatut.

Consideració Prèvia:

 

  Els òrgans de direcció de la Unió Sindical Obrera de Catalunya han atès l'amable invitació del President del Parlament a participar de la Ponència que elabora la proposta de Nou Estatut per Catalunya.

Les propostes que aportem així com el debat previ als òrgans del sindicat s'han centrat en aquells aspectes i/o propostes vinculades al nostre àmbit d'actuació.

 

  Introducció.

 

  La Unió Sindical Obrera de Catalunya en el seu document fundacional que data de l'any 1966 feia un reconeixement de Catalunya com a nació a partir de la seva realitat geogràfica, cultural, històrica, industrial i social.

Aquest reconeixement es concretà l'any 1977 amb la legalització del moviment sindical i, en conseqüència el reconeixement estatutari de la nostra organització. Els estatuts de 1977 ja recollien aquesta realitat nacional. Els articles 1 i 2 dels nostres estatuts ho recullen des d'aleshores de la següent manera:

 

Article 1. Denominació, Domicili i Àmbit

 

"La Unió Sindical Obrera de Catalunya, en sigles USOC, està constituïda com a organització sindical nacional, sobirana en l'àmbit territorial de Catalunya reconegut en l'Estatut d'Autonomia, independent i pluralista; mitjançant la forma jurídica de Sindicat a l'ampar i en concordancia amb el que estableix la Llei 11/85. "Llei Orgànica de Llibertat Sindical"

 

[...]

"La USOC forma part de la Confederació Unión Sindical Obrera a la que està adherida. Assumeix "la Declaració de Principis, Objectius i Estatuts Confederals. Mitjançant ella participa en l'àmbit internacional en la Confederació Mundial del Treball(CMT)"

[...]

 

Article 2. Declaració de Principis

 

h) La USOC és un sindicat nacional al servei dels treballadors de Catalunya i solidàriament al servei dels de la resta de l'estat i el món.

[...]

 

Qüestionari proposat: (Segons ordre de punts)

 

 

Punt 1. El reconeixement de Catalunya com a nació, dels seus elements simbòlics i culturals i de la plurinacionalitat de l'Estat

 

  La Unió Sindical Obrera de Catalunya es remet en aquest punt als textes fundacionals de l'organització que s'ha referenciat en el punt introductori. Es reconeix la necessitat de reforçar els elements de reconeixement de Catalunya com a nació així com la plurinacionalitat de l'Estat espanyol.

 

 

Punt 2. La inclusió d'una declaració de drets i deures.

 

  Des d'un punt de vista social i dels treballadors considerem necessària la inclusió d'una declaració de drets i deures. En aquest sentit, aportem alguns elements que considerem fonamental incloure en l'esmentat document:

 

- Dret de ciutadania. Que reculli els drets i obligacions de les persones immigrades al nostre país. Cal establir mecanismes que permetin reforçar el sistema d'acollida i integració, dins de la seva singularitat, de les diferents ètnies i cultures que viuen a Catalunya.

 

- Dret a una feina digne i de qualitat. Com a element marc de tot una sèrie de mecanisme que els agents socials i les institucions hem d'establir és oportú significar aquest dret en tant que element central del benestar dels ciutadans. L'oportunitat d'accedir a un treball de qualitat, sense riscos personals ni precarietats econòmiques.

 

- Dret a l'habitatge digne. De igual forma que en el cas anterior, cal situar en el centre de l'atenció institucional el problema de l'habitatge. Reivindicar-lo com a dret de tots els ciutadans i ciutadanes és un mecanisme que ens permetrà posteriorment instar a tots els agents implicats, administracions, agents socials, empreses a treballar-hi conjuntament.

 

- Dret a l'Ensenyament. Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a una educació de lliure i de qualitat amb el suport de l'administració de la Generalitat que té competències plenes. En tractar-se d'un àmbit estratègic de primer nivell pel futur de la societat plantegem la necessitat d'un Pacte Nacional per l'Educació a Catalunya amb la participació del conjunt de la comunitat educativa; sindicats, patronals, associacions de pares i mares i administracions per tal de definir un marc estable per l'ensenyament al marge de la dinàmica política i institucional.

 

- Dret a la Sanitat. El conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'accés lliure a un sistema sanitari de qualitat i universal tutelat per l'administració de la Generalitat que té competències plenes. Al igual que el punt anterior, en tractar-se d'un àmbit estratègic pel conjunt de la societat catalana plantegem la necessitat d'un Pacte Nacional per la Sanitat a Catalunya amb la participació de tots els agents implicats en el àmbit sanitari; sindicats, patronals i administracions. L'objectiu central és, igual que en el cas de l'ensenyament, assegurar un marc estable per a la sanitat al marge de la dinàmica política i institucional.

 

 

 

Punt 5. La modificació i la incorporació de competències.

 

a. Ampliació competències de la Generalitat en matèria sociolaboral:

 

1. Consecució de competències plenes en matèria de prevenció i control dels riscos laborals. Assumpció de la capacitat d'inspecció, control, sanció i legislació plenes en aquesta matèria per l'àmbit de Catalunya i a tots els centres de treball.

 

2. Capacitat d'articulació de normativa pròpia en matèria de formació contínua i polítiques actives.

 

3. Transferència de les competències relacionades amb la immigració en relació a la capacitat de regulació dels fluxos de treballadors i treballadores. A més de pogué establir la normativa pròpia necessària per a la incorporació dels nouvinguts a la vida social i política de Catalunya.

 

4. Capacitat normativa per a la Generalitat en matèria de contractació laboral per tal de pogué definir nous tipus de contractes segons les necessitats específiques de Catalunya, fonamentalment en relació a la contractació de formació i pràctiques.

 

 

b. Nou marc de relacions sociolaborals

 

1. Regulació d'un nou marc d'interlocució social on els agents socials representatius a Catalunya, amb caràcter general, sectorial i/o territorialment, tinguin caràcter d'interlocutors socials reconeguts per les institucions.

 

2. En el marc del debat anterior, reconeixement de la representativitat de les organitzacions sindicals de Catalunya equiparant el model de representativitat a l'àmbit de la política.

 

3. Competències plenes per la negociació i l'establiment d'un nou model de relacions laborals propi de Catalunya que aposti per una reforma de l'administració pública catalana basada en els ciutadans com a element de centralitat del sistema:

 

3.1. Assumpció de competències executives en els diferents àmbits afectats pel punt anterior (Treball, Benestar Social, Economia, etc.)

 

 - El dret ciutadà a un treball de qualitat.

- L'establiment d'una renda mínima de caràcter social per garantir el reequilibri social de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

- Regular els nous models de convivència a la unitat familiar i desplegar tot el ventall de mesures legislatives i competencials necessàries per tal de dotar-los de la protecció necessària que garanteixi un nivell òptim de cohesió social. (Conciliació de la vida laboral)

- Integració laboral dels discapacitats

 

 

Punt 6. La participació de la Generalitat en institucions estatals (Senat, Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, entre altres) i en organismes i empreses estatals de caràcter socioeconòmic.

 

  La USOC considerem oportuna la redefinició del paper del Senat espanyol com a una veritable cambra de representació territorial i expressió institucional de la plurinacionalitat de l'Estat espanyol.

 

  

Punt 8. La presència de la Generalitat en la Unió Europea i els organismes internacionals

 

  USOC entenem que és molt convenient reforçar el paper exterior de la Generalitat, especialment en l'àmbit de la Unió Europea i, amb caràcter general a les institucionals internacionals. En aquest sentit, apuntem dos línies de treball:

 

- El paper de l'Europa de les Regions on la Generalitat té al nostre entendre una funció protagonista en tant que regió motor de la regió mediterrània.

 

- La globalització econòmica i la transnacionalització de l'economia ens obliguen a dotar-nos d'institucions amb forta capacitat d'interlocució internacional. El paper exterior de la Generalitat esdevé clau en aquest context on, cada cop més, els centres de decisions de les grans línies del nostre desenvolupament econòmic són fora de les nostres fronteres.

 

 

Punt 9. Els elements d'un sistema de finançament amb més suficiència financera.

 

 

  Dotar la Generalitat d'un nou sistema de finançament per tal de prioritzar el reequilibri social i territorial i garantir el desenvolupament de les polítiques anteriorment plantejades, especialment les referides als punts 2 i 5.

 

 

 

Comitè Nacional de la Unió Sindical Obrera de Catalunya

Barcelona, 17 de març de 2004

 

 16/04/2004

Untitled Document <<Tornar