18 de agost de 2018
 
NOVETATS
Manifest Fòrum Cívic per a una Constitució Europea

Manifest íntegre aprovat el 6 de febrer pel Fòrum Cívic per una Constitució Europea. Aquest document va ser presentat en un acte al Paraním de la Universitat de Barcelona

 

MANIFEST

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, membres d'entitats cíviques i juvenils, d'ONG, de partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials, d'universitats, organitzacions professionals i mitjans de comunicació, i representants d'Ajuntaments i Consells Comarcals, volem fer sentir la nostra veu en l'actual procés de discussió sobre el futur d'Europa, fent arribar les nostres opinions i propostes a l'opinió pública i a totes les instàncies que participen en el debat constituent europeu.La Declaració del Consell de Laeken el desembre de 2001 ha suposat l'inici d'un procés constituent en la Unió Europea, amb la convocatòria de la Convenció. Durant cinquanta anys la negociació i l'aprovació dels Tractats han estat en les mans exclusives dels governs dels Estats. Ara, amb la Convenció Europea, els governs hauran de tenir en compte les opinions dels diversos parlaments fruit del debat dels seus representants i del diàleg amb la societat civil i les institucions democràtiques. Desitgem que la Convenció estigui a l'alçada del que d'ella esperem els ciutadans i les ciutadanes europeus, i que no cedeixi a les pressions que intenten frenar el procés constituent. Desitgem que aporti respostes als grans temes que té encarregats: l'elaboració dels elements d'una Constitució Europea, la restricció del dret de veto en la presa de decisions, un nou mètode d'elecció de la persona que presidirà la Comissió i dels membres del govern europeu, un canvi en el sistema rotatori de les presidències del Consell i el paper internacional d'Europa en el món de la globalització, entre d'altres.
Estem convençuts de la importància d'aquest canvi i sabem que representa una oportunitat també per a Catalunya, que no podem desaprofitar. El nostre futur com a poble està molt condicionat pel que succeeixi en aquest període de la història europea.

Perquè volem ...

una Unió Europea més democràtica, més transparent i més eficaç

unes institucions europees properes a tots els ciutadans i ciutadanes


un reconeixement institucional de les regions o nacionalitats històriques amb competències legislatives
que, com Catalunya, tenen, a més, un sentiment d'identitat col.lectiva, amb una llengua i una cultura pròpies

una Unió Europea que funcioni democràticament, en la qual els municipis tinguin veu


una Unió Europea amb més competència en matèria de coordinació de la política econòmica i fiscal, on la cohesió econòmica i social sigui l'objectiu prioritari


una Unió Europea que parli amb una sola veu en l'àmbit internacional i que sigui un factor de pau, benestar social, solidaritat i reequilibri en un món acceleradament globalitzat


una Europa oberta i solidària, coherent amb la seva trajectòria d'acolliment


una Europa unida que potenciï, alhora, tots els valors i tota la riquesa de la seva diversitat


una Unió Europea que mantingui una perspectiva de gènere en totes les seves polítiques

... reclamem una Constitució Europea

 

clara, concisa i comprensible

que faci d'Europa un àmbit de pau i llibertat per a tothom, de progrés i equitat social, i de responsabilitat activa enfront dels problemes del món

que inclogui la Carta dels Drets Fonamentals i protegeixi el conjunt de drets civils, socials, sindicals, culturals i mediambientals en la seva dimensió transnacional

que simplifiqui i faci transparents les institucions europees i els seus processos de presa de decisió, delimitant clarament les normes de funcionament i les seves competències


que fixi els objectius a assolir per la Unió Europea


que desenvolupi i ampliï el concepte de ciutadania europea


que reculli com a dret fonamental la igualtat dona-home


que acosti al màxim Europa als ciutadans i ciutadanes, a la seva administració local i als seus òrgans d'autogovern, mitjançant el ple desenvolupament del principi de subsidiarietat i proporcionalitat


que doti la Unió Europea dels instruments necessaris per dur a terme una política exterior i de defensa comuna


que reconegui el diàleg social a nivell europeu i les competències dels interlocutors socials per prendre acords sobre les condicions de treball


que respecti i impulsi les diferents llengües regionals i minoritàries i, concretament, l'oficialització de la llengua catalana a la UE

 

La Constitució serà un element d'unitat que ajudarà a augmentar la nostra consciència europea i a entendre que la Unió Europea és molt més que un simple mercat comú i que està oberta a tots els països que la volen conformar en el futur.Perquè estem fermament convençuts que amb la Constitució es legitimirà plenament el procés d'integració europea, demanem que sigui votada en referèndum per tots els seus ciutadans i ciutadanes. És per totes aquestes raons que nosaltres, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, donem a conèixer aquest Manifest al poble de Catalunya i el fem arribar al president de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Convenció Europea, a la Convenció Catalana per al Futur d'Europa i a totes les institucions europees, responent així a la crida que se'ns ha fet de participar activament, perquè creiem que amb la nostra presa de consciència i la nostra implicació articulada podrem arribar a ser protagonistes actius en aquests moments tan importants de la construcció europea.

 







13/02/2003

Untitled Document <<Tornar